WORLD BAKDOL KUKSUNDO FEDERATION
  1. Home
  2. 밝돌국선도
  3. 발전기금

발전 후원금을 내주신 분들

밝돌국선도
-----------------------------------“우리 세계 밝돌 국선도 연맹은 후원해 주신 모든 분들을 잊지 않을 것이며
                                                          기대에 보답 드리고자 최선을 다할 것을 약속 드립니다.”  ---------------------------------------------

                                                                        1. 이 덕현 님                50,000 원
                                                                        2. 이 성진 님                50,000 원
                                                                        3. 이 경호 님                50,000 원
                                                                        4. 허 병찬 님              100,000 원
                                                                        5. 강 준수 님              200,000 원
                                                                        6. 조 준영 님                50,000 원
                                                                        7. 고 근헌 님              100, 000 원
                                                                        8. 정 재권 님              200,000 원
                                                                        9. 이 건이 님              100,000 원
                                                                      10. 국 기  회                300,000 원
                                                                      11. 최 기두 님              300,000 원
                                                                                    - 감사합니다. -

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다. 댓글을 남겨주세요