WORLD BAKDOL KUKSUNDO FEDERATION
  1. Home
  2. 밝돌국선도
  3. 발전기금

56주년 창립 기념식 후원금

밝돌국선도
1.  진  목 총재    50 만원
2.  조준영 원장    10 만원
3.  화  려 스님    10 만원
4.  해운대 수련원  20 만원
5.  이영옥        15 만원
6.  박성환          5 만원
7.  권석하          5 만원
8.  김영철        10 만원
9.  정영모          5 만원
10. 윤기훈          5 만원
11. 문태근        10 만원
12. 박지훈          5 만원
13. 한미경        10 만원
14. 문영권        10 만원
15. 이  성          5 만원
16. 최신자          5 만원
17. 정몽우        10 만원
18. 박경원        203,000원
19. 김광혁        10 만원
20. 김경호          7 만원
21. 길정숙        13 만원
22. 고준희        10 만원
23. 김기백        10 만원
24. 양용석        10 만원
25. 천영세        30 만원
26. 오대순        10 만원
27. 하일남        30 만원
28. 이재덕        10 만원
29. 이경모        20 만원
30. 류덕렬          5 만원
31. 남  금        10 만원
31. 정한식          5 만원
31. 서형순        100 만원 
32. 정승렬        난 화분
33. 화려스님      송편 떡
34. 박소라        쌀, 잡곡

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다. 댓글을 남겨주세요